2046
DO 正官
IR 偏印
7K 七杀
DM 主
DO 正官
IR 偏印
丙 Bing
己 Ji
丁 Ding
辛 Xin
丙 Bing
己 Ji
寅 Yin
巳 Si
酉 You
巳 Si
子 Zi
酉 You
   
Bing Jia Wu
       
Geng Bing Wu

Xin
       
Geng Bing Wu

Gui

Xin
   
DO DW DR
       
RW DO DR

F
       
RW DO DR

EG

F
Unable to open file!