2047
7K 七杀
IR 偏印
7K 七杀
DM 主
DO 正官
IR 偏印
丁 Ding
己 Ji
丁 Ding
辛 Xin
丙 Bing
己 Ji
卯 Mao
巳 Si
酉 You
巳 Si
子 Zi
酉 You

Yi
       
Geng Bing Wu

Xin
       
Geng Bing Wu

Gui

Xin

IW
       
RW DO DR

F
       
RW DO DR

EG

F
Unable to open file!